TIETOSUOJASELOSTE

 

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Pieksämäen tsemppi 82 ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

 1. Rekisterinpitäjä
  Pieksämäen tsemppi 82 ry, Torikatu 6, 76100 Pieksämäki
   
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Paula Korhonen pieksamaentsemppi@gmail.com
   
 3. Rekisterin nimi
  Pieksämäen tsemppi 82 ry:n jäsen- ja asiakasrekisteri.
   
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
   EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
   – henkilön suostumus, alaikäisen kohdalla huoltajan suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen,  yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
   – rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenyys- ja asiakassuhteen hoitaminen, urheiluseuratoimintaan liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Pieksämäen tsemppi 82 ry:n tiedottaminen, mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Pieksämäen tsemppi 82 ry:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
   
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, syntymäaika, joukkueen nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.

   
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, paperilomakkeilla, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

   
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.


   
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internetpalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden/yhdistystoimijoiden toimesta, joiden tehtävänkuvaan se kuuluu.

   
 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle joko postitse tai sähköpostilla pieksamaentsemppi@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


   
 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle joko postitse tai sähköpostilla pieksamaentsemppi@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)